Spitalul Orasenesc Mioveni organizeaza concurs/examen


Spitalul Orasenesc Mioveni organizeaza concurs/examen, in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului M.S. nr.284/2007 cu modificarile si completarile ulterioare precum si cele ale Metodologiei elaborate si aprobate, pentru ocuparea postului specific Comitetului Director si anume Director Medical.
Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Orasenesc Mioveni, str.Bd.Dacia nr.131 A, în data de 03 octombrie 2019, incepand cu ora 09,00, si va cuprinde urmatoarele probe de evaluare: proba scrisa , proba de sustinere a proiectului de management si interviul de selectie.
La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii generale si specifice :
Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.
Criterii specifice:
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină;
b) sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;
c) au cel puţin 5 ani vechime in specialitatea respectiva;
Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele
documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d)copie de pe certificatul de medic specialist ;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;
i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
j) proiectul/lucrarea de specialitate;
- taxa concurs : 150lei, platita la casieria unitatii
Certificarea actelor conform cu originalul se face la compartimentul personal in prezenta documentelor originale.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Orasenesc Mioveni – str.Bd.Dacia, nr.131 A, Mioveni- Serviciul Resurse Umane, pana la data de 25.09.2019 ora 14,00 .
Calendarul desfasurarii concursului/examenului:
• 04.09.2019 – 25.09.2019 ora 14.00 – perioada de inscriere a candidatilor;
• 26.09.2019, ora 14 – afisarea rezultatelor selectiei dosarelor;
• 27.09.2019, ora 14 – depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere;
• 30.09.2019, ora 14 – afisarea rezultatelor rezolvarii contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere;
• 03.10.2019 intre orele 10.30 – 13.30 desfasurarea probei scrise;
• 03.10.2019 – incepand cu ora 14.00- sustinerea proiectului de specialitate si a interviului de selectie;
• 03.10.2019 – afisarea rezultatelor concursului;
• 04.10.2019, ora 15.00 – depunerea contestatiilor privind rezultatele concursului;
• 07.10.2019, ora 15.00 – solutionarea contestatiilor;
• 08.10.2019 - afisarea rezultatelor concursului dupa solutionarea contestatiilor.
Informatii cu privire la organizarea concursului, dosarul de inscriere, regulamentul de organizare si desfasurare a concursului/examenului pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din Spitalul Orasenesc Mioveni, temele proiectului – structura minimala a proiectului de management si bibliografia, se gasesc si pe site-ul Spitalului Orasenesc Mioveni, respectiv www.spitalmioveni.ro, si la serviciul RUNOS .
Relatii suplimentare la tel.: 0248/261108

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE DIRECTOR MEDICAL
ORGANIZAT IN DATA DE 03.10.2019
1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Titlul Vll – Spitale ;
2. Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 914/2006 privind aprobarea Normelor privind obtinerea autorizatiei de functionare a spitalelor cu modificarile si completarile ulterioare ;
3. H.G. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 ;
4. O.M.S. nr.1224/2010 pentru aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca ;
5. Legea nr.46/2003,privind drepturile pacientului cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr.921/2006 privind stabilirea atributiilor Comitetului Director pentru spitalele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 53/2003 republicata - Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordinul Ministerului Sanatatii nr 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. OMS 870 /2004, actualizat, privind aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea gi efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare;
10. OMS 39 / 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, cu modificarile si completarile ulterioare;
11.OMS 869 / 2015 pentru aprobarea metodogiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unităţile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator, si sef de compartiment din unitatile sanitare publice fara paturi, respectiv a functiei de farmacist sef in unitatile sanitare publice cu paturi, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. ORDIN Nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare cu modificarile si completarile ulterioare;
13.Ordinul nr.863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

TEME PROIECT/LUCRARE

DIRECTOR MEDICAL

1. IMBUNATATIREA STRUCTURII SI ORGANIZARII SPITALULUI

2.IMBUNATATIREA PERFORMANTEI CLINICE SI FINANCIARE A SPITALULUI

3. IMPLEMENTAREA PROCEDURILOR SI PROTOCOALELOR DE PRACTICA MEDICALA IN SPITAL

4.PLAN DE IMBUNATATIRE A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

5. EVALUAREA SERVICIILOR DE SANATATE FURNIZATE DE SPITAL.

Candidatii isi aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicatia de concurs, si il depun odata cu inscrierea la concurs.
Proiectul de specialitate trebuie sa fie realizat individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa fie depus la inscriere.

Alte sugestii

Atenție! Joi se oprește curentul electric
Ajutoare pentru încălzirea locuințelor. Acte și condiții necesare
Atenție! Mâine se oprește curentul electric!
O nouă întrerupere în alimentarea cu energie electrică
SE OPREŞTE CURENTUL ELECTRIC